Skip to content
+48 690 890 760
Unia EuropejskaUnia EuropejskaAAA
 • Polski
 • English

Ekonomika przedsiębiorstwa

Rekrutacja trwa!

Skończ studia na kierunku Ekonomia – Twoje kompetencje będą przydatne każdemu przedsiębiorcy i pomogą w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

Studia na kierunku Ekonomia kształcą ekonomistów, czyli specjalistów w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, materialnymi oraz zasobami ludzkimi, specjalistów, którzy będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą lub realizować się jako specjaliści-analitycy w instytucjach produkcyjnych, usługowych oraz w firmach konsultingowych.

Absolwenci kierunku Ekonomia będą posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse, będą posiadać umiejętności analizy i oceny zjawisk ekonomicznych oraz wpływu otoczenia społeczno-gospodarczego na te zjawiska w warunkach konkurencji międzynarodowej, będą umieli współpracować w zespole oraz skutecznie komunikować się w środowisku międzykulturowym.

Absolwenci kierunku Ekonomia znajdą zatrudnienie:

 • w działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw różnego szczebla w tym MŚP
 • w działach planowania, kadr, płac, rozwoju, inwestycji i innowacji w instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych, urzędach państwowych, firmach konsultingowych i audytorskich działających na rynku krajowym i międzynarodowym.
 • będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą.
Ekspert do sprawa dostępności

STUDIA LICENCJACKIE

Kierunek Ekonomia
Tryb
 • studia stacjonarne (zajęcia odbywają się od poniedziałku do czwartku)
 • studia niestacjonarne (zajęcia odbywają się 2 razy w miesiącu w sesjach dwudniowych, w soboty i niedziele)
Czas trwania studiów 3 lata, 6 semestrów
Język wykładowy polski, angielski
Uzyskiwany tytuł licencjat. Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia lub studiach podyplomowych

Opis specjalności

Opis specjalności

Absolwenci kierunku ekonomia, specjalności Ekonomika przedsiębiorstwa, znajdą zatrudnienie w działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw różnego szczebla w tym MŚP, działach planowania, kadr, płac, rozwoju, inwestycji, innowacji.

Rekrutacja trwa

Zapisz się na studia!

Etapy rekrutacji

1. Rejestracja on-line

Wypełnij oraz wydrukuj internetowy formularz rekrutacyjny dostępny online.

2. Skompletowanie dokumentów

Przygotuj komplet dokumentów oraz dokonaj opłaty wpisowego. W tytule przelewu wpisz swoje imię, nazwisko, kierunek studiów.

3. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacyjnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub osób trzecich. Wysyłając dokumenty pocztą pamiętaj o dołączeniu oryginału świadectwa maturalnego.

4. Decyzja

Drogą elektroniczną zostaniesz poinformowany o otrzymaniu dokumentów. Decyzja na piśmie zostanie wysłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany adres korespondencyjny.

5. Dopełnienie formalności

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia następuje podpisanie Umowy o naukę oraz dokonanie odpłatności za studia.

6. Rozpoczęcie studiów

Przed rozpoczęciem zajęć otrzymasz dostęp do e-dziekanatu oraz Forum studenckiego, gdzie znajdziesz plan zajęć.

Złóż komplet dokumentów w naszym Biurze Rekrutacyjnym:

Studia licencjackie:

 • Formularz zgłoszeniowy,
 • Oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości,
 • Jedna fotografia formatu 35 x 45 mm,
 • Kolorowe zdjęcie w formacie JPG o wymiarach 456 x 368 (wysokość na szerokość) pikseli, w rozdzielczości 300 dpi,
 • Dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł na konto Uczelni.

Kandydaci cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • Świadectwo dojrzałości wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego oraz apostille lub nostryfikację dokumentu,
 • Kserokopię paszportu,
 • Polisę ubezpieczeniową,
 • Zaświadczenie lekarskie o zdolności do odbywania studiów w Polsce,
 • Kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość języka polskiego. W przypadku braku dokumentu – oświadczenie Kandydata o poziomie kwalifikacji językowych i o przystąpieniu do egzaminu językowego organizowanego przez uczelnię po przyjeździe do Polski.

Wszystkie osoby ubiegające się o przyjęcie na studia zostaną przyjęte automatycznie po złożeniu kompletu dokumentów oraz dokonaniu wpłaty wpisowego.

DOSTARCZ KOMPLET DOKUMENTÓW DO:

Biura Rekrutacyjnego Warszawskiej Wyższej Szkoły Biznesu
(V piętro, budynek ZNP)
ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

KONTAKT:

+48 690 890 760; +48 730 556 366
rekrutacja@wwsh.edu.pl

studenci_1_400_400